Opening text by István Sinkó for the exhibition Bright side in Hungarian / Sinkó István megnyitó szövege a Napos oldal című kiállításhoz 2023.03.09. 

2023.03.22

Csak a derű óráit számolom

-írta a Mozart hallgatása közben című versében Szabó Lőrinc. Ez az eredetileg

latin (Horas non numero nisi serenas ) mondás a napórákra volt felvésve. A

múló idő szépségeit - a napos időt, a lelki boldogságot idézi.

Balla Erika is a derű óráit festi vásznain. Egy optimista, jó kedélyű, a természeti

szépre, az élet nyüzsgésére érzékenyen reflektáló festő. Ezt a festői vonalat

manapság női alkotók képviselik leginkább. Ők mutatják fel a carpe diem, az

"Élj a mának" - kicsit tán hedonista, de kétségkívül életszeretettel teli gondolatát

is. Osgyányi Sára, Schnedarek Réka és a többi, Balla generációjához tartozó

festőművész a természet, a táj és az emberi hétköznapok festőjévé vált. Színeik

élénkek, festészetük- akár Balláé - megidézi az impresszionisták korának életre

rácsodálkozó attitűdjét.

Balla Erika korai korszaka még a lírai-organikus absztrakt kifejezésmódot

képviselte. Gomolygó színgömbök, pointillista megoldású formaképzések

mutatták, a fiatal festő saját útját, önálló festői nyelvét keresi. Ezek a Pécsett,

illetve Münchenben készült alkotások azonban némileg meg is előlegezték azt a

szellemi, érzéki hozzáállást, azt a derűs világszemléletet, melyek az utóbbi évek

táj- és életképeire jellemzőek. A kiállításon a korai művek mellett két témakört

fedezhetünk fel; a nyári strandélmények, tengerpart, hajók, fürdőzők

felbukkanását a vásznakon, és egy másik - talán az első időszakhoz erősebben

kötődő, a vízfelületek, vízparti látványok, a víz alatti élővilág szinte absztrakt

organikus megjelenítését. Ez utóbbi alkotásokra utalva idézhetjük Émile

Bernardnak Cézanne képeihez írt jellemzését: "Amikor a szín a teljében van, a

forma is akkor válik a legteljesebbé. ". Balla ezen képein - a fodrozódó

vízfelületeken, a hol mimikriszerűen a hullámokba olvadó, hol meg élénkpiros

halrajok ábrázolásában talán a forma kevéssé dominál, de a színek lágy és

erőteljes változása, a domináns kék-zöldek kiragyogtatása a Bernard idézettel

egybecseng.

A vízfelületek már-már absztrakt-dekoratív feldolgozása David Hockney

medence képeivel rokoníthatóak. Balla jól egyensúlyoz az átírás és még-realitás

határmezsgyéjén.

A műcsoportok másik fele az életkép, a nyaralás, a természetbe vándorló ember

vidám, önfeledt létélményeit idézi. Tengerparti öblökben pihenő, fürdőző

csoportok, vízben álldogáló alakok, búvárok, úszók. Mindez néha erősebb

rálátásból, felülnézetből, így tömörítve a látványt. Az alakok itt zömmel

kontúrált, rajzolt, színben és vonalban egyaránt ábrázolt formában jelennek meg.

A kiváló kortárs festő Leonardo Cremonini ábrázolási módszere is fellelhető e

munkákon, az a szerkezetesség, a festői és a grafikus nyelv egységes használata,

ami e csoportképeket kicsit elidegenítővé, általánossá is teszi.

A sok apró figura, a sziklák, lépcsők, napernyők, vásznak előtérbe helyezése,

kiemelése a képmezőben állandó vibrálást és mozgalmasságot kölcsönöz az

ábrázolásnak. Balla lazán vázolja fel a szituációkat, egy-két ecsetvonással

jellemzi, kontúrokkal mozgatja meg alakjait.

A néző e képek láttán belehelyezkedik egy általános örömérzet aurájába,

kiszakad a hétköznapok szürkeségéből, eltávolodik az úgynevezett

"Alltagsprozess", a hétköznapi gyakorlat beidegződéseitől.

Ugyanakkor érezhető Balla Erika szándéka, festészete kinyílik a világra, de

analizáló, nem pusztán impresszionisztikus élményfestészetre törekszik.

Megfogadja talán Cézanne tanácsát, mely minden festőnek - s a nézőknek is szól:

"A festőben két dolog munkál: a szem és az agy; s e kettőnek egymást kell

szolgálnia. Azon kell lenni, hogy egyaránt fejlesszük mindkettőt: a szemet a

természetről alkotott képpel, az agyat pedig a szervezett érzékek logikájával,

amely megteremti a kifejezés eszközeit. "

Balla Erika képein e törekvés tűnik fel, érzékeny, érzéki és intellektuális,

vizuálisan gazdag és szakmailag hiteles munkák során. Látogassák örömmel és

derűvel Balla Erika világát.